PoMaK © 2008


PoMaK © 2008 wer. 6.13
 
Oprogramowanie dla systemu MicroStation SE/J/V8


Informacja ogólna

PoMaK (Podstawowa Mapa Kraju) jest programem nakładkowym dla systemu MicroStation, wspomagającym proces tworzenia wektorowej mapy numerycznej, na podstawie danych z pomiaru bezpośredniego lub plików rastrowych, uzyskanych drogą skanowania istniejących map. Program umożliwia tworzenie obligatoryjnych i fakultatywnych warstw mapy zasadniczej w skalach 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 zgodnej w treści z instrukcją techniczną K1 oraz wytycznymi technicznymi K1.1. W zależności od potrzeb, użytkownik ma możliwość wyboru symboliki zgodnej z instrukcją z 1995 r i 1998 r. Oprogramowanie PoMaK zostało napisane w języku Basic i MDL. Korzysta również z zewnętrznych bibliotek DLL.
 

Składniki systemu

PoMaK rozszerza standardowe możliwości systemu MicroStation o funkcje i procedury geodezyjne, które są łatwo dostępne przez wzbogacony w stosunku do standardu, interfejs użytkownika. Oprogramowanie obsługiwane jest przy pomocy menu:

 • Menu poziomów rysunkowych
 • Funkcje zarządzania projektem
 • Narzędzia ułatwiające rysowanie standardowych symboli geodezyjnych
 • Aplikacje wykonujące podstawowe obliczenia geodezyjne
 • Aplikacje wspomagające kartowanie mapy
 • Aplikacje umożliwiające topologiczne analizę rysunku
 • Aplikacje umożliwiające wsadowe przetwarzanie danych
 • Biblioteki znaków i stylów lini dla każdej skali mapy zasadniczej 

Standardowe biblioteki symboli K1

PoMaK dostarcza standardowych bibliotek symboli geodezyjnych, punktowych i liniowych, oraz narzędzi ułatwiających ich wykorzystanie. Biblioteki przygotowano dla podstawowych skal mapy zasadniczej: 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Symbolika i nazewnictwo jest zgodne z instrukcją geodezyjną K1 z roku 1995 i 1998.
 

Narzędzia rysunkowe

Dla ułatwienia użytkownikowi rysowania skomplikowanych symboli geodezyjnych, PoMaK zawiera zestaw narzędzi ułatwiających to zadanie:

 • Wstawianie symboli pod kątem
 • Ściany oporowe
 • Ogrodzenia trwałe
 • Podpory wielosłupowe
 • Skarpy
 • Schody 

Obliczenia geodezyjne

PoMaK oferuje funkcje, ułatwiające wykonywanie prostych obliczeń geodezyjnych, z jednoczesą wizualizacją nowych punktów na ekranie i zapis do pliku tekstowego. W skład narzędzi geodezyjnych wchodzą: obliczenie punktów (metodą biegunową, domiarów, wcięcia kątowego i liniowego), przygotowanie danych do tyczenia.
 

Transformacja wektorów i rastrów

PoMaK zawiera funkcje transformacji wektorów, rastrów i współrzędnych zawartych w plikach tesktowych, między różnymi układami współrzędnych występującymi w Polsce. Narzędzia obsługują następujące typy transformacji:

 • Transformacja izometryczna 7-parametrowa XYZ między elipsoidami
 • Transformacja geocentryczna BLH na XYZ
 • Odwzorowanie Gaussa-Kruegera
 • Odwzorowanie quasi-stereograficzne
 • Transformacja izometryczna płaska Helmerta, z możliwością korekcji Hausbrandta
 • Transformacja wielomianowa konforemna

W narzędziach transformacji znajduje się również funkcja zmiany punktu globalnego rysunku, bez zmiany współrzędnych elementów.
 

Topologia

PoMaK oferuje funkcje, umożliwiające kontrolę topologiczną, a także tworzenie obiektów złożonych (figur zamkniętych) na podstawie elementów liniowych rysunku. W zestawie narzędzi znajdują się aplikacje tworzenia złożonych elementów liniowych.
 

Aplikacje przetwarzania wsadowego

Jest to zestaw modułów umożliwiających przetwarzanie wsadowe plików tekstowych:

 • Odczyt punktów z pliku tekstowego (plik z pomiaru) z uwzględnieniem kodowania
 • Generowanie wykazu współrzędnych, punktów charakterystycznych z mapy numerycznej
 • Tworzenie szkicu osnowy, z pliku tekstowego pomiaru osnowy
 • Rysowanie siatki kartograficznej i opisu pozaramkowego na podstawie godła mapy zasadniczej, w układach 1965, 2000, SG Row, Pszów, Bełchatów, Kraków
 • Rysowanie schematu położenia sekcji mapy zasadniczej
 • Rysowanie profilu terenu z pliku tekstowego. 
  Copyright © MADAR SP. Z O.O. Kraków DO GÓRY